Taahhütlerde Yer Alan Cayma Bedelleri Hakkındaki BTK Bildirisi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından alınmış olan Taahhütlerde Yer Alan Cayma Bedelleri hakkındaki karar aşağıdaki gibidir.

 

Karar Tarihi : 03.01.2013
Karar No : 2013/DK-THD/14
Gündem Konusu : Taahhütlerde Yer Alan Cayma Bedelleri.
KARAR : Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığının hazırladığı sayılı takrir incelenmiştir.

  1. 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 7’nci maddesinin birinci fıkrası, 12’nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi, 47, 48, 49 ve 50’nci maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak;
  2. FCT kullanımına ilişkin olarak kararlaştırılan cezai şartlar saklı kalmak kaydıyla; abonelik sözleşmesine ek nitelikte hüküm ve şartlar ihtiva eden taahhütname, kampanya katılım formu, sözleşme gibi belgelerde bulunan cayma bedeli gibi ödemelerin; taahhüde aykırılığın oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile sınırlı kalması, ancak aboneden taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen bedellerin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamının, bu tutardan düşük olması halinde sınır değeri olarak abone lehine olan tutarın esas alınması,
  3. Cayma bedeline konu olan; cihaz bedellerinin, indirimlerin ve sağlanan diğer faydaların taahhütnamenin yürürlüğe girdiği tarihteki bedellerinin, taahhüt verilmesi sebebiyle sağlanan ek faydaların tutarını açıkça gösterecek bir biçimde, koyu harflerle belirtilmesi,
  4. Cihaz temini içeren taahhütlerde işletmecinin de cihazın ayıbından sorumlu olması,
  5. Taahhütnamelerin, yürürlüğe girdiği günden yürürlükten kalkacağı güne kadar kolay erişilebilir bir şekilde işletmecilerin internet sitelerinde yayımlanması,
  6. İşbu Kurul Kararının yürürlük tarihini takiben abone ile işletmeci arasında akdedilecek taahhütnamelere ilişkin olarak; taahhüt süresi boyunca -belirlenen tarifeler, hizmet şartları vb. tüm hususlar dâhil- sözleşme/taahhüt şartlarında “açık ve somut bir şekilde abone lehine olmayan” hiçbir değişiklik yapılamayacağı,
  7. Taahhüt içeren aboneliklere ait faturalarda, taahhüdün ne kadarının tamamlandığına ve taahhüdün bitiş tarihine ilişkin bilgilendirme yapılması,
  8. Abonelik sözleşmelerinde yer alan (yetkili mahkeme, delil sözleşmesi vb.) hususlara taahhütnamelerde yer verilmeyerek, usule ilişkin bu hususlarda abonelik sözleşmesine atıfta bulunulması,
  9. İşbu Kurul Kararının 01.04.2013 tarihinde yürürlüğe girmesi ve söz konusu tarih itibari ile 27.07.2012 tarihli ve 2011/DK-14/386 sayılı Kurul Kararının yürürlükten kaldırılması

hususlarına karar verilmiştir.

Taahhütlerde Yer Alan Cayma Bedelleri Hakkındaki BTK Bildirisi

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir