Tüketici Hakem Heyetine İnternet’ten Başvuru Nasıl Yapılır?

Resmi Gazetede yayınlanan yeni yönetmelik ile Tüketici Hakem Heyetine İnternet’ten Başvuru yapabilmek artık mümkün. Peki Online Başvuru Süreci nasıl işliyor. İnternetten Başvuru nasıl yapılıyor?

e-Devlet Sistemi üzerinden giriş yapılarak açılan Başvuru Sayfası üzerinden şikayetinizle alakalı bilgileri Tüketici Hakem Heyetine ulaştırabileceksiniz.

Bu sayede sadece Elden Başvuru kabul eden Tüketici Hakem Heyetleri Online olarak da başvuru kabul etmeye ve Hakem Heyetine gitmeye erinen son kullanıcıları da sistem üzerinden dinlemeye başlamış olacak.

 

Tüketici Hakem Heyeti Başvurusu - e-Devlet

 

Tüketici Hakem Heyetine İnternet’ten Başvuru Nasıl Yapılır?

Öncelikli olarak e-Devlet Şifresine sahip olmanız gerektiği bilgisini vermemiz lazım. E-Devlet Şifreniz yoksa kimliğiniz ile birlikte bir PTT Şubesine uğramanız gerekecek.

Şifreniz var ise https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi sayfası üzerinden e-Devlet Sistemine giriş yapabilir ve açılan sayfadaki formu doldurarak Online bir şekilde Tüketici Hakem Heyetine Başvuru yapabilirsiniz.

 

Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Sayfası

 

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik

MADDE 1 – 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – (1) Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılır.

(2) Uyuşmazlıklarla ilgili başvuru, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin, varsa delil oluşturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle yapılır. Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurular Bakanlığın internet sayfasında yer alan başvuru formu kullanılarak yapılabilir. Başvuru formu kullanılmadan yapılan başvurularda; başvuru sahibinin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adresi ve varsa diğer iletişim bilgileri, talebi ve Türk Lirası cinsinden uyuşmazlık değeri ile şikâyet edilene ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur. Uyuşmazlık değerinin döviz cinsinden olması durumunda, söz konusu değer başvuru tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının belirlediği efektif döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirasına çevrilir.

(3) Elektronik ortamda yapılan başvuruların Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılması zorunludur. Bu başvuruların geçerli olabilmesi için uyuşmazlıkla ilgili başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması, varsa bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmiş olması gerekir.

(4) Konusu, sebebi ve tarafları aynı olan uyuşmazlık ile ilgili olarak birden çok tüketici hakem heyetine veya aynı tüketici hakem heyetine birden fazla başvuruda bulunulamaz. Aksi takdirde tüketici hakem heyeti re’sen ya da taraflardan birinin itirazı üzerine her zaman derdestliği dikkate alır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe 11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Tüketici bilgi sisteminin kullanımı

MADDE 11/A – (1) Tüketici hakem heyetlerinin iş ve işlemlerinde Tüketici Bilgi Sistemi kullanılır. Kayıtların doğru, eksiksiz ve zamanında Tüketici Bilgi Sistemine girilmesi zorunludur. Sistemin herhangi bir sebeple kullanılamadığı durumlarda elden veya posta yoluyla yapılan başvurular daha sonra sisteme kaydedilmek üzere kabul edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına “tüketici hakem heyeti” ibaresinden sonra gelmek üzere “başkanı” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(1) Tüketici hakem heyeti başkanı, çözümü özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut re’sen, bilirkişi görevlendirebilir. Uyuşmazlık konusuna ilişkin bilgi ve belge isteme yazılarında verilen süre dolmadan uyuşmazlık konusunda bilirkişi görevlendirilemez. Tüketici hakem heyeti üyelerinin mesleklerinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz.”

“(6) Başkan, üye ve raportörler tüketici hakem heyetlerinde bilirkişi olarak görevlendirilemez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tüketici hakem heyeti başkanı bilirkişinin görevlendirilmesinde, incelenmesini istediği hususları açıkça belirtir.

(2) Raporun hazırlanması için bilirkişiye verilecek süre, bilirkişi görevlendirilmesine ilişkin yazının bilirkişiye tebliğinden itibaren on beş iş gününü geçemez. Bilirkişinin talebi üzerine bu süre tüketici hakem heyeti başkanı tarafından on beş iş gününü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tüketici hakem heyeti kararında uyuşmazlık bedelinin ve başvuru sahibinin talebinin Türk Lirası cinsinden belirtilmesi zorunludur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Toplantıda alınan kararlara ilişkin Tüketici Bilgi Sisteminde oluşturulan karar tutanağı toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır.”

“(2) Karar tutanağı asgari aşağıdaki hususları kapsar:

  1. a) Kararı veren tüketici hakem heyeti ile başkanın, üyelerin ve raportörün ad ve soyadları.
  2. b) Karar numarası.
  3. c) Karar tarihi.

ç) Tarafların ad ve soyadları veya unvanları, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, varsa vekillerinin ad ve soyadları ile adresleri.

  1. d) Başvuru tarihi.
  2. e) Başvuru sahibinin talebi.
  3. f) Uyuşmazlık bedeli.
  4. g) Uyuşmazlık konusu.

ğ) Olayın özeti.

  1. h) Şikâyet edilenin savunmasının özeti.

ı) İnceleme ve gerekçe.

  1. i) Karar, kararın tüketici lehine verilmesi durumunda varsa tebligat ve bilirkişi ücretleri, itiraz merci ve süresi.
  2. j) Kararı veren başkan ve üyelerin imzaları.

(3) Karar kısmında, gerekçe tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen karar ile taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında, açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde yazılması zorunludur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Henüz karara bağlanmamış başvurular

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tüketici hakem heyetlerine yapılmış ve henüz karara bağlanmamış başvurular için bu maddeyi ihdas eden Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ekindeki “EK-1 BAŞVURU FORMU” ve “EK-2 KARAR TUTANAĞI” yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Tüketici Hakem Heyetine İnternet’ten Başvuru Nasıl Yapılır?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir