Türkiye’de Satılan Ürünlerin Garanti, Yedek Parça Temin ve Servis Süreleri

Türkiye’de satışı yapılan her ürün için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Garanti Süresi, Azami Tamir Süresi, Yedek Parça Temin Süresi ve Ücretli Tamir Süresi belirlenmiştir.

Yani bir ürün arızalandığı zaman Garanti Kapsamı dâhilinde kaç yıl tamir edilebilir, Garanti Süresi sonunda kaç yıl Ücretli Tamir ve Yedek Parça Desteği Sunulmalıdır, Firmaların kaç ilde veya bölgede servis açması gerekmektedir gibi birçok detay Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından resmi kanunlara bağlanmıştır.

Örneğin bir Cep Telefonu – Akıllı Telefon 2 Yıl Garanti Süresi kapsamında yer alırken 5 yıl boyunca da Yedek Parça ve Ücretli Servis Hizmeti alma hakkına sahiptir. Ayrıca ilgili firmanın 7 Bölgede Servis Hizmeti vermesi de zorunludur.

 

Telefon Teknik Servis

 

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği

13 Haziran 2014 Cuma – Resmî Gazete – Sayı: 29029

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri, azami tamir süreleri ile satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, üretici veya ithalatçıların satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini vermek zorunda oldukları, ekli listede yer alan mallar ile herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan servis istasyonları tarafından yürütülen hizmetleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 58 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

Azami tamir süresi: Bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan her mal grubu için tespit edilen süreleri,

Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,

İl Müdürlüğü: Bakanlık ticaret il müdürlüklerini,

İş günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini,

İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki malları ticari veya mesleki amaçlarla ithal ederek satım, kira, finansal kiralama veya benzeri bir yolla piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiyi,

Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

Kullanım ömrü: Malın, tüketiciye teslim tarihinden başlayan ve bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan her mal grubu için tespit edilen süreleri,

Mal: Alışverişe konu olan taşınır eşyalardan, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen, satış sonrası hizmet istenecek ürünler listesinde yer alan malı,

Özel servis: Herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan servis istasyonlarını,

Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi: Yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince üretici veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım ve onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi,

Servis istasyonu: Yetkili servis istasyonları ile özel servisleri,

Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

Üretici: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki malları üretenler ile mal üzerine markasını, unvanını veya herhangi bir ayırt edici işaretini koyarak kendisini üretici olarak gösteren gerçek veya tüzel kişiyi,

Yetkili servis istasyonu: Üretici veya ithalatçıların ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için; kullanım ömürleri süresince satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere, kendileri tarafından veya aralarındaki sözleşme uyarınca, bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ya da kurulmuş bulunan tesisleri,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Servis İstasyonları ve Servis Hizmetleri ile İlgili Esaslar Yetkili servis istasyonlarının kuruluşu

MADDE 5 – (1) Üretici veya ithalatçılar, ekli listede yer alan her mal grubu için belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine ekli listede tespit edilen yer, sayı ve özellikte yetkili servis istasyonunu, yeterli teknik kadroya sahip şekilde kurmak zorundadır.

(2) Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarını kendileri kurabileceği gibi verilen hizmetlerden sorumlu olmak şartıyla kurulu bulunan servis istasyonlarından veya servis organizasyonlarından da faydalanabilir.

 

Başvuru ve izin

MADDE 6 – (1) Üretici veya ithalatçıların, ekli listede yer alan mallar için Bakanlıkça onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alması zorunludur. Bu Yönetmeliğin ekli listesinde yer alan ancak servis istasyonu gerekmeyen mallar için satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi düzenlenmez.

(2) Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesine yönelik başvurular, Bakanlığın internet sayfasında, elektronik imza ile yapılır ve elektronik imza ile onaylanır.

(3) Başvuru ile ilgili hususlar Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.

(4) Başvuru üzerine Genel Müdürlükçe, Kanun ve bu Yönetmeliğe uygunluk açısından gerekli incelemeler yapılarak yeterli görülenlere satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi verilir.

(5) Genel Müdürlük, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirme yapılacak ürünle ilgili olarak, gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili olup, daha önce onaylanmış kuruluşlardan alınacak raporları ve ürünle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen belgeleri de dikkate alabilir.

 

Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi geçerlilik süresi ve diğer işlemler

MADDE 7 – (1) Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi geçerlilik süresi iki yıldır. Süresi dolan belgeler için yeniden başvuru yapılır.

(2) Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgelerine yönelik; unvan, adres, servis istasyonu, kapsam değişikliği ve benzeri müracaatlar sırasında istenecek bilgi ve belgeler Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenerek Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.

(3) Yetkili servis istasyonu değişikliklerinin, üretici veya ithalatçı tarafından on beş gün içerisinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.

 

Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin iptali

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespiti ve bununla ilgili olarak Genel Müdürlüğün yazılı uyarısına rağmen verilen süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, üretici veya ithalatçının satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi iptal edilir.

 

Yetkili servis istasyonlarının özellikleri ve sayısı

MADDE 9 – (1) Yetkili servis istasyonlarının; hizmet konularına göre Bakanlık veya görevlendireceği başka bir kurum veya kuruluş tarafından belirlenen düzenleme veya standartlarda belirtilen özellikleri taşıması gerekir.

(2) Üretilen veya ithal edilen malın; özelliği, kullanım amacı ve yeri ile satış miktarı dikkate alınarak bu Yönetmelik eki listede tespit ve ilan edilen yetkili servis istasyonlarının sayıları ve bunlarda aranacak özellikler, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların da görüşü alınarak, Genel Müdürlük tarafından belirlenir veya değiştirilir.

(3) Yetkili servis istasyonlarının kuruluşu ile ilgili müracaatlar sırasında istenecek bilgi ve belgeler Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenir ve Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.

(4) Yetkili servis istasyonlarının kontrolü Genel Müdürlüğün veya ilgili İl Müdürlüğünün görevlendireceği personel ya da Bakanlık tarafından yetki verilen kurum veya kuruluşlar tarafından yapılır. Yeterli bulunan yetkili servis istasyonları için, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu gösteren belge düzenlenir.

 

Servis istasyonlarının sorumlulukları

MADDE 10 – (1) Tüketicinin bulunduğu yerde yetkili servis istasyonunun olmaması halinde satış sonrası hizmetlerin verilmesinden, tüketiciye en yakın yerdeki yetkili servis istasyonu sorumludur.

(2) Tüketiciye en yakın yerdeki yetkili servis istasyonunda satış sonrası hizmet verilmesinin mümkün olmaması durumunda; malın firma merkezine ya da diğer bir yetkili servis istasyonuna ulaştırılması ve geri gönderilmesi ile ilgili olarak tüketiciden nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım gideri talep edilemez.

(3) Servis istasyonlarının, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen hususları içeren belgeleri düzenlemesi ve bunların birer nüshasını tüketicilere vermesi zorunludur.

(4) Kullanım ömrü süresince malın yetkili servis istasyonlarındaki bakım ve onarım süresi azami tamir süresini geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla yapabilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

(5) Malın tamirinin tamamlandığı tarih tüketiciye telefon, kısa mesaj, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla bildirilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü yetkili servis istasyonuna aittir.

(6) Malın garanti süresi dışında, servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde tüketiciden herhangi bir isim altında ücret istenemez. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu fıkra kapsamı dışındadır.

(7) Malın garanti süresi dışında, garanti belgesi ile satılması zorunlu olmayan bir parçasının servis istasyonu tarafından değiştirilmesi veya satılması durumunda, değişen veya satılan parça için altı aydan aşağı olmamak üzere bir garanti süresi verilir.

 

Servis istasyonlarınca düzenlenecek belgeler

MADDE 11 – (1) Servis istasyonlarının, kendilerine kargo ile gönderilen arızalı mallar hariç olmak üzere, kendilerine teslim edilen veya kendileri tarafından teslim alınan arızalı mallar ile ilgili olarak malın teslim alındığına dair aşağıdaki bilgileri içeren bir belge düzenlemesi zorunludur:

 • Malı teslim edenin adı, soyadı ve imzası,
 • Malı teslim alanın adı, soyadı ve imzası,
 • Tüketicinin mala ilişkin şikayet ve talepleri,
 • Malın cinsi, markası ve modeli,
 • Garanti kapsamı içindeki malların arızasının on iş günü içerisinde giderilmemesi halinde üretici veya ithalatçının; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, tüketiciye benzer özelliklere sahip başka bir malın verileceğine dair bilgi,
 • Malın teslim veya arızanın bildirim tarihi.

(2) Servis istasyonlarının, tüketicilere teslim edilen mallarla ilgili olarak aşağıdaki bilgileri içeren servis fişini tekemmül ettirmesi ve tüketicilere vermesi zorunludur:

 • Servis istasyonunun unvan, adres, telefon, faks ve diğer erişim bilgileri,
 • Malın tüketiciye teslim tarihi,
 • Malın arızasına ve yapılan işlemlere ilişkin bilgi,
 • Garanti kapsamı dışında ise ücreti,
 • Servis istasyonu yetkilisinin imzası,
 • Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan, servis istasyonlarının sorumluluklarını gösterir hususlar,
 • Kargo ile teslim alınan ürünler haricinde, tüketicinin adı, soyadı, adresi ve telefonu ile imzası.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendindeki bilgilerin özel servisler tarafından düzenlenen belgelerde yer alması zorunlu değildir.

(4) 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 11 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca düzenlenmesi öngörülen raporlarda yer alacak hususların servis fişinde belirtilmesi halinde ayrıca rapor düzenlenmeyebilir.

 

Yedek parça ve fiyat listesi

MADDE 12 – (1) Üretici veya ithalatçılar, tüketicilerin talebi üzerine yedek parça satışından kaçınamazlar.

(2) Servis istasyonlarının, yedek parça fiyat listesini, tüketicilerin görebileceği bir yere asması veya katalog halinde ya da elektronik ortamda tüketiciye göstermesi zorunludur.

 

Değiştirilen parçanın iadesi

MADDE 13 – (1) Yetkili servis istasyonlarının, bakım ve onarımını yaptıkları mallara ait değiştirilen yedek parçaları; garanti süresi içerisinde tüketiciye göstermesi, garanti süresi dışında ise 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere iade etmesi zorunludur.

 

Üretici, ithalatçı ve satıcının sorumluluğu

MADDE 14 – (1) Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarının ayrı bir tüzel kişiliği olsa dahi, satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden yetkili servis istasyonları ile birlikte müteselsilen sorumludur.

(2) Satış sonrası hizmetler, malın niteliğine göre kullanıldığı yerlerde de sağlanabilir.

(3) Bu Yönetmeliğe ekli listede belirlenen sayıda yetkili servis istasyonu kurmasına rağmen, her coğrafi bölgede servisi bulunmayan üretici veya ithalatçılar; malın kullanım ömrü süresince, servis istasyonu sayıları her coğrafi bölgede en az 1, toplam 7 servis istasyonu sayısına ulaşıncaya kadar malın bakım ve onarımıyla ilgili olarak tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ilave ücret talep edemezler.

(4) Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının on iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçının; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmesi zorunludur. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur. Buna ilişkin ispat yükümlülüğü üretici veya ithalatçıya aittir.

(5) İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi hâlinde mala ilişkin bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi boyunca satıcı, üretici ve yeni ithalatçı müteselsilen sorumludur. Garanti süresi bittikten sonra ise kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini üretici veya yeni ithalatçının sunması zorunludur.

(6) Üretici veya ithalatçılar; satış sonrası hizmetlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak, yetkili servis istasyonlarının çalışmalarını izlemek, kontrol etmek ve görülen eksiklikleri gidermekle yükümlüdür.

(7) Garanti süresi içerisinde arızalı malın satıcıya teslim edilmesi halinde satıcının, teslim edilen arızalı mallar ile ilgili olarak malın teslim alındığına dair bir belge düzenlemesi zorunludur.  Bu belgede Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasındaki hususlar yer alır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Muafiyet

MADDE 15 – (1) Ticari amaç dışında yalnızca kendi kullanımından doğan ihtiyaçları için üretim veya ithalat yapan kişi veya kuruluşlar ile tüketicilerin özel siparişleri doğrultusunda üretilen veya ithal edilen mallara ilişkin olarak bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

 

Bilgi veya belgelerin saklanması

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte düzenlenmesi öngörülen her bir işleme ilişkin bilgi veya belgelerin üç yıl boyunca saklanması zorunludur.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce onaylanan satış sonrası hizmet yeterlilik belgeleri onay tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.

 

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yedek Parça

 

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE SATIŞ SONRASI HİZMET VERİLMESİ ZORUNLU OLAN ÜRÜNLER LİSTESİ 

 

KİŞİSEL KULLANIM CİHAZLARI

 

Ürün Kullanım Ömrü Servis Sayısı ve Coğrafi Bölge Şartı Azami Tamir Süresi
TANSİYON ALETLERİ 5 YIL AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE 3 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
KAN DEĞERİ ÖLÇEN CİHAZLAR 5 YIL  AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE 3 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
İŞİTME CİHAZLARI 5 YIL AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE 3 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
KONUŞMA CİHAZLARI 5 YIL  AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE 3 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
ATEŞ ÖLÇEN  CİHAZLAR 3 YIL AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE 3 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ

 

ANNE VE ÇOCUK ÜRÜNLERİ

 

Ürün Kullanım Ömrü Servis Sayısı ve Coğrafi Bölge Şartı  Azami Tamir Süresi
ELEKTRONİK GÖĞÜS POMPALARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
BİBERON ISITICILARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
BİBERON STERİLİZATÖRLERİ 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
MAMA HAZIRLAMA SETLERİ 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
ÇOCUK OTO KOLTUKLARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
MAMA SANDALYELERİ 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
ÇOCUK ARABALARI VE PUSETLERİ 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ

 

MASAJ ALET VE CİHAZLARI

 

Ürün Kullanım Ömrü Servis Sayısı ve Coğrafi Bölge Şartı  Azami Tamir Süresi
MASAJ ALETLERİ 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ

 

BEDENSEL ENGELLİLERE AİT CİHAZLAR

 

Ürün Kullanım Ömrü Servis Sayısı ve Coğrafi Bölge Şartı Azami Tamir Süresi
TEKERLEKLİ SANDALYELER 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
ENGELLİLER İÇİN AKÜLÜ ARAÇLAR 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ

 

GÖZLÜKLER

 

Ürün Kullanım Ömrü Servis Sayısı ve Coğrafi Bölge Şartı Azami Tamir Süresi
GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ 5 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
GÖZLÜK ÇERÇEVELERİ 5 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
ÜÇ BOYUTLU GÖZLÜKLER 5 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ

 

ISITMA VE HAVALANDIRMA CİHAZLARI

 

Ürün Kullanım Ömrü Servis Sayısı ve Coğrafi Bölge Şartı Azami Tamir Süresi
KLİMALAR 10 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
ISI POMPALARI 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
FAN KOİLLER 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
BRÜLÖRLER 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
KALORİFER KAZANLARI 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
KAT KALORİFERLERİ 15 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
KOMBİLER 15 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
DOĞALGAZ / LPG SOBALARI 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
GAZ YAĞLI SOBALAR 10 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
KATI YAKIT SOBALARI 10 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
ELEKTRİKLİ ODA ISITICILARI 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
ŞOFBENLER 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
TERMOSİFONLAR 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
PENCERE TİPİ FANLAR  5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
VANTİLATÖRLER 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
DAVLUMBAZLAR 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
ASPİRATÖRLER 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
FANLI ELBİSE KURUTUCULAR 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER 10 YIL AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE TOPLAM 3 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ

 

SIHHİ TESİSAT ALET VE CİHAZLARI

 

Ürün Kullanım Ömrü Servis Sayısı ve Coğrafi Bölge Şartı Azami Tamir Süresi
HİDROFORLAR  10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
SU ARITMA CİHAZLARI 10 YIL AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE TOPLAM 5 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
MOTORLU SU POMPALARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
VANALAR 5 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
BATARYALAR (SIHHİ TESİSAT) 5 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
SENSÖRLÜ MUSLUK APARATLARI 5 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
REZERVUARLAR 5 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
KÜVET VE DUŞ TEKNELERİ 10 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
LAVABOLAR 10 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ  20 İŞ GÜNÜ
KLOZETLER 10 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
EVİYELER 10 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ

 

TAŞINABİLİR ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ

 

Ürün Kullanım Ömrü Servis Sayısı ve Coğrafi Bölge Şartı Azami Tamir Süresi
TESTERE MAKİNELERİ 7 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
POLİSAJ MAKİNELERİ 7 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
MATKAPLAR 7 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
LEHİM TABANCALARI 7 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
VİDALAMA MAKİNELERİ 7 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
ZIMPARA MAKİNELERİ 7 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ

 

MOTORLAR

 

Ürün Kullanım Ömrü Servis Sayısı ve Coğrafi Bölge Şartı Azami Tamir Süresi
ELEKTRİK MOTORLARI 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
İÇTEN YANMALI MOTORLAR 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
DIŞTAN TAKMALI DENİZ MOTORLARI 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ

 

EVLERDE KULLANILAN ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİ İLE ISITMA VE AYDINLATMA CİHAZLARI

 

Ürün Kullanım Ömrü Servis Sayısı ve Coğrafi Bölge Şartı Azami Tamir Süresi
GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ISITMA SİSTEMLERİ 7 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
GÜNEŞ ENERJİSİNİ ELEKTRİK ENERJİSİNE ÇEVİREN SİSTEMLER 7 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
RÜZGAR ENERJİSİNİ ELEKTRİK ENERJİSİNE ÇEVİREN SİSTEMLER 7 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ

 

TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI

 

Ürün Kullanım Ömrü Servis Sayısı ve Coğrafi Bölge Şartı Azami Tamir Süresi
SABİT HATLI TELEFONLAR 7 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
 CEP TELEFONLARI 5 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
UYDU TELEFONLARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
MODEMLER 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
FAKSLAR 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
ARAÇ İÇİ KONUŞMA KİTLERİ 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ

 

BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ

 

Ürün Kullanım Ömrü Servis Sayısı ve Coğrafi Bölge Şartı Azami Tamir Süresi
BİLGİSAYARLAR 5 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 21 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
MOUSE 3 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
MONİTÖRLER 5 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 21 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
YAZICILAR 5 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 21 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
TARAYICILAR (SCANNER) 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
SES KAYIT CİHAZLARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
KLAVYELER 3 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
HARİCİ DİSK ÜNİTELERİ 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
 PC KAMERALAR (WEBCAM) 3 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
OYUN KONSOLLARI 5 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
İŞLEMCİLER 3 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
KART OKUYUCULAR 3 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
AĞ GÜVENLİK CİHAZLARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
HARD DISKLER 3 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
ANAKARTLAR 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
KİTAP OKUYUCULAR 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
 DİJİTAL FOTOĞRAF ÇERÇEVESİ 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ

 

GÜVENLİK VE ALARM SİSTEMLERİ 

 

Ürün Kullanım Ömrü Servis Sayısı ve Coğrafi Bölge Şartı Azami Tamir Süresi
GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
GÜVENLİK AMAÇLI MONİTÖRLER 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
 GÜVENLİK AMAÇLI KAYIT CİHAZLARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
ALARM CİHAZLARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
 EV İÇİ DİNLEME VE İZLEME CİHAZLARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ

 

EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRONİK CİHAZLAR

 

Ürün Kullanım Ömrü Servis Sayısı ve Coğrafi Bölge Şartı Azami Tamir Süresi
TELEVİZYONLAR 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 40 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
PİKAP PLAK ÇALARLAR  10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
MÜZİK SETLERİ 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 40 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
RADYOLAR 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 40 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
SES KAYDEDİCİ VE OYNATICI CİHAZLAR (CD, DVD, VCD vb.) 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
MEDYA OYNATICILAR (MP3,  MP4 vb.) 5 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 40 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
EV SİNEMA SİSTEMLERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 40 SERVİS  20 İŞ GÜNÜ
 SES DÜZENLEYİCİLER 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
HOPARLÖRLER 3 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
KULAKLIKLAR 3  YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
 DATABANKLAR 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
 ELEKTRONİK SÖZLÜKLER 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
PROJEKSİYON CİHAZLARI 5 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS İSTASYONU 20 İŞ GÜNÜ
HESAP MAKİNELERİ 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
ELEKTRONİK PARA KASALARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
UYDU ALICILARI (RECEİVER) 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 20 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ

 

UYDU YARDIMI İLE KONUM BELİRLEME CİHAZLARI

 

Ürün Kullanım Ömrü Servis Sayısı ve Coğrafi Bölge Şartı Azami Tamir Süresi
GPS YÖN BULMA KONUMLAMA CİHAZLARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ

 

FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR

 

Ürün Kullanım Ömrü Servis Sayısı ve Coğrafi Bölge Şartı Azami Tamir Süresi
 KAMERALAR 5 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS İSTASYONU 20 İŞ GÜNÜ
 FOTOĞRAF MAKİNELERİ 5 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS İSTASYONU 20 İŞ GÜNÜ

 

ELEKTRİKLİ ALET VE CİHAZLAR 

 

Ürün Kullanım Ömrü Servis Sayısı ve Coğrafi Bölge Şartı Azami Tamir Süresi
JENERATÖRLER 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
AKÜMÜLATÖRLER 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (İNVERTÖR) 3 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
REGULATÖRLER 3 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ

 

TAŞITLAR

 

Ürün Kullanım Ömrü Servis Sayısı ve Coğrafi Bölge Şartı Azami Tamir Süresi
BİNEK OTOMOBİLLER 10 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS İSTASYONU 30 İŞ GÜNÜ
KAMYONETLER 10 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS İSTASYONU 30 İŞ GÜNÜ
MOTOSİKLETLER 10 YIL  7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 10 SERVİS İSTASYONU 20 İŞ GÜNÜ
DENİZ MOTOSİKLETLERİ 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
KAR MOTOSİKLETLERİ 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
BİSİKLETLER 10 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 10 SERVİS İSTASYONU 20 İŞ GÜNÜ
KARAVANLAR 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ

 

TAŞIT YEDEK PARÇALARI

 

Ürün Kullanım Ömrü Servis Sayısı ve Coğrafi Bölge Şartı Azami Tamir Süresi
ARAÇ LASTİKLERİ 3 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
FARLAR 3 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
GÖSTERGE TABLOSU VE GÖSTERGELER 3 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
MERKEZİ KİLİTLER 3 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
EMNİYET KEMERİ VE BAĞLANTILARI 3 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
EMNİYET CAMLARI 3 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
EGZOZ BORU VE SUSTURUCULAR 3 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
ŞARJ DİNAMOSU 3 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
JANTLAR 3 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
 KATALİTİK KONVERTÖRLER 3 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
 AMORTİSÖRLER 3 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
RADYATÖRLER 3 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
OTO KLİMALARI 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ

 

ARAÇ DÖNÜŞÜM KİTLERİ

 

Ürün Kullanım Ömrü Servis Sayısı ve Coğrafi Bölge Şartı Azami Tamir Süresi
LPG DÖNÜŞÜM KİTLERİ 10 YIL  7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS İSTASYONU 20 İŞ GÜNÜ
CNG DÖNÜŞÜM KİTLERİ 10 YIL  7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS İSTASYONU 20 İŞ GÜNÜ
ELEKTRİK DÖNÜŞÜM KİTLERİ 10 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS İSTASYONU 20 İŞ GÜNÜ

 

EV TİPİ DİKİŞ MAKİNELERİ

 

Ürün Kullanım Ömrü Servis Sayısı ve Coğrafi Bölge Şartı Azami Tamir Süresi
EV TİPİ DİKİŞ MAKİNELERİ 10 YIL  7 COĞRAFİ BÖLGEDE 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ

 

BAHÇELERDE KULLANILAN MAKİNELER

 

Ürün Kullanım Ömrü Servis Sayısı ve Coğrafi Bölge Şartı Azami Tamir Süresi
ÇİM-OT-ÇİT KESME MAKİNELERİ 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
ÇİM BİÇME MAKİNELERİ 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
ZİNCİRLİ TESTERE MAKİNELERİ  5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
ÇAPALAMA MAKİNELERİ 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ

 

ÖLÇME ALET VE CİHAZLARI

 

Ürün Kullanım Ömrü Servis Sayısı ve Coğrafi Bölge Şartı Azami Tamir Süresi
ELEKTRİK SAYAÇLARI 10 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
DOĞALGAZ SAYAÇLARI 10 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
SU SAYAÇLARI 10 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
ISI SAYACI – PAY ÖLÇER  5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
SAATLER 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
ODA TERMOSTATLARI 5 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ

 

SPOR ALETLERİ

 

Ürün Kullanım Ömrü Servis Sayısı ve Coğrafi Bölge Şartı Azami Tamir Süresi
KONDİSYON BİSİKLETLERİ 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
KOŞU BANDLARI 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
KONDİSYON KÜREĞİ 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
 AĞIRLIK ÇALIŞMA MAKİNELERİ 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ

 

AV ALETLERİ

 

Ürün Kullanım Ömrü Servis Sayısı ve Coğrafi Bölge Şartı Azami Tamir Süresi
AV TÜFEKLERİ 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ

 

 EV ALETLERİ

 

Ürün Kullanım Ömrü Servis Sayısı ve Coğrafi Bölge Şartı Azami Tamir Süresi
BUZDOLAPLARI 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
 DERİN DONDURUCULAR 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
ARAÇ BUZDOLAPLARI 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
SU SEBİLLERİ 10 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS İSTASYONU 20 İŞ GÜNÜ
 BULAŞIK MAKİNELERİ          10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
ÇAMAŞIR MAKİNELERİ 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
 ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
FIRINLAR 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 40 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
OCAKLAR 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 40 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
MİKRODALGA FIRINLAR 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 40 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
BUHARLI TEMİZLİK MAKİNELERİ 10 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
BUZ YAPMA MAKİNELERİ 10 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
ÇÖP ÖĞÜTME MAKİNELERİ 10 YIL  7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
ÜTÜLER 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ

 

KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ (PİLLİ ÜRÜNLER HARİÇ)

 

Ürün Kullanım Ömrü Servis Sayısı ve Coğrafi Bölge Şartı Azami Tamir Süresi
SAÇ KESME MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
SAÇ ŞEKİLLENDİRME CİHAZLARI 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
SAÇ KURUTMA MAKİNELERİ          7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
ELEKTRİKLİ TIRAŞ MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
EPİLASYON CİHAZLARI 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
SAKAL BIYIK KESME VE DÜZELTME MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ

 

BESİN HAZIRLAYICI CİHAZ ve MAKİNELER

 

Ürün Kullanım Ömrü Servis Sayısı ve Coğrafi Bölge Şartı Azami Tamir Süresi
EKMEK KIZARTMA MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
EKMEK KESME MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
EKMEK YAPMA MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
TOST MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
YOĞURT YAPMA MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
 YUMURTA PİŞİRİCİLER 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
KARIŞTIRICILAR  7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
ÇAY/ KAHVE MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
MEYVE SEBZE SIKACAKLARI 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
ET KIYMA MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
MISIR PATLATMA MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
SU ISITICILAR (KETTLE) 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
ELEKTRİKLİ PİŞİRİCİLER 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
BUHARLI PİŞİRİCİLER 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
MUTFAK ROBOTLARI 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
FRİTÖZLER 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
IZGARALAR 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
 BLENDERLAR 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
DOĞRAYICILAR 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
GIDA ÖĞÜTÜCÜLER 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
KAHVE ÖĞÜTÜCÜLER 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
ELEKTRİKLİ CEZVELER 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
DONDURMA YAPMA MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ

 

MÜZİK ALETLERİ

 

Ürün Kullanım Ömrü Servis Sayısı ve Coğrafi Bölge Şartı Azami Tamir Süresi
ORGLAR 7 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
PİYANOLAR 7 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
BAĞLAMALAR 7 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
BATERİLER 7 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
GİTARLAR 7 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ

 

AHŞAP VE METAL MOBİLYALAR

 

Ürün Kullanım Ömrü Servis Sayısı ve Coğrafi Bölge Şartı Azami Tamir Süresi
AHŞAP VE METAL MOBİLYALAR 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
KAPI VE PENCERELER 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ

 

KAPI AÇMA VE KAPAMA DÜZENEKLERİ

 

Ürün Kullanım Ömrü Servis Sayısı ve Coğrafi Bölge Şartı Azami Tamir Süresi
KAPI HİDROLİKLERİ 5 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
KAPI KİLİTLERİ 5 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
KAPI OTOMATLARI 5 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ

 

İlgili listeler Resmi Gazete’de yayınlandığı şekilde alınmış ve https://www.cepseyir.com adresi üzerinden kullanıcıların bilgisine sunulmuştur. Olası değişikliklerde baz alınması gereken liste Resmi Gazetede yayınlanan güncel listedir.

 

Türkiye’de Satılan Ürünlerin Garanti, Yedek Parça Temin ve Servis Süreleri

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.